en

Chúng tôi làm gì

Đã có “một địa chỉ” dành cho người lao động
Tọa đàm: “Những tác động về kinh tế, việc làm và giảm nghèo sau hai năm Việt Nam gia nhập WTO”
Khởi động dự án « Thúc đẩy việc giải phóng phụ nữ khỏi bạo hành trong gia đình »
Hội nghị đối thoại tham vấn ý kiến đóng góp vào Dự thảo Luật Lao động (sửa đổi) và Luật Công đoàn (sửa đổi) tại huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội
Hội nghị đối thoại tham vấn ý kiến đóng góp vào Dự thảo Luật Lao động (sửa đổi) và Luật Công đoàn (sửa đổi) tại tỉnh Vĩnh Phúc
Phòng chống lại nạn buôn người tại huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình
Dự án “Phòng chống bạo lực gia đình và nâng cao quyền tham gia chính trị của phụ nữ”- CDI-VLA
Dự án: Vận động xây dựng môi trường lao động lành mạnh và vệ sinh tại các làng nghề ở tỉnh Bắc Ninh vì quyền lợi của Phụ nữ, trẻ em và người lao động
Tăng cường mối quan hệ đối tác công – tư để thúc đẩy thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp