en

Chúng tôi làm gì

Báo cáo “Sáng kiến hỗ trợ về an sinh xã hội cho người lao động bị ảnh hưởng bởi COVID-19”
Khuyến nghị Thúc đẩy công khai Ngân sách tại Việt Nam
Hội thảo công bố chỉ số công khai ngân sách tỉnh (POBI) 2019
Lễ công bố Chỉ số công khai ngân sách (OBI) Việt Nam và Chỉ số công khai ngân sách Bộ, cơ quan Trung ương (MOBI) năm 2019
Giám sát đầu tư cộng đồng với công trình kênh mương thôn Lũng Vầy, xã Minh Sơn, tỉnh Hà Giang
Dự án: “Thúc đẩy chuỗi giá trị nông sản nông nghiệp và tiếp cận thị trường cho các nhà sản xuất nhỏ tại Việt Nam”.
CDI tuyển dụng Chuyên gia tư vấn cho chương trình Phát triển toàn diện
Lễ trao Giải thưởng VietFarm 2019
CDI tuyển dụng chuyên gia tư vấn xây dựng clip cho chương trình Phát triển toàn diện
Đối thoại giữa Chính quyền, Doanh nghiệp và Người dân tại hai xã Mậu Duệ và Minh Sơn (Hà Giang) về khai khoáng