en

Các tin khác

Tin tức liên quan đến hoạt động của tổ chức, tin tuyển dụng…

TƯ VẤN KHẢO SÁT ĐẦU KÌ CỦA DỰ ÁN NÂNG CAO VỊ THẾ CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG DI CƯ TẠI VIỆT NAM
CDI tìm kiếm Nhóm tư vấn để đánh giá tác động của Chương trình Mục tiêu quốc gia về Nông thôn mới
CDI tuyển dụng Tư vấn thực hiện nghiên cứu Cơ chế chính sách về cung cấp thông tin cho người sản xuất nông sản hướng tới xuất khẩu
CDI tuyển Tư vấn Đánh giá, rà soát các quy định của Việt Nam và tiêu chuẩn quốc tế về minh bạch hoá thông tin trong khai khoáng
Chuyên gia xây dựng Hướng dẫn sử dụng Phí Bảo vệ môi trường  trong linh vực Khai khoáng tại Quảng Trị
CDI tìm kiếm Tư vấn cho Chương trình Quyền Lao động
CDI Tuyển tư vấn truyền thông
CDI tuyển dụng- Tháng 9/2017
CDI tuyển dụng- Tháng 8/2017
CDI tuyển dụng-Tháng 7/2017