en

Các tin khác

Tin tức liên quan đến hoạt động của tổ chức, tin tuyển dụng…

Tìm tư vấn chính cho Chương trình Quyền lao động
CDI tìm kiếm Tư vấn/Nhóm tư vấn cho Chương trình Phát triển toàn diện
CDI tìm kiếm nhà thầu xây dựng hệ thống nhà màng tại Nhà màng
CDI tìm kiếm tư vấn thiết kế bộ sản phẩm nhận diện
CDI thông báo mời thầu gói dịch vụ thiết bị Xây dựng Hệ thống nhà màng và thiết bị chế biến café
CDI tìm kiếm Chuyên gia Tư vấn, giám sát đơn vị áp dụng tiêu chuẩn VietFarm
CDI đang tìm kiếm tư vấn/nhóm tư vấn kỹ thuật cho quá trình thí điểm EITI tại Quảng Trị
CDI tìm kiếm Chuyên gia thực hiện Tập huấn Truyền thông thị giác cho VĐCS
Quyền Lao động tìm kiếm chuyên gia đánh giá độc lập Dự án Phụ nữ 2
IG tuyển dụng vị trí Điều phối dự án