en

Các tin khác

Tin tức liên quan đến hoạt động của tổ chức, tin tuyển dụng…

CDI hiện đang tìm kiếm Tư vấn xây dựng và thực hiện Video clip
CDI tìm kiếm tư vấn tập huấn truyền thông cho Chương trình Quyền Lao động
CDI tìm kiếm Tư vấn cho Chương trình Quản trị tốt
CDI tìm kiếm tư vấn cho Chương trình Quản trị tốt
CDI tìm kiếm tư vấn xây dựng chương trình và hỗ trợ sự kiện
CDI tìm kiếm tư vấn truyền thông
CDI tìm kiếm Chuyên gia thực hiện khảo sát
CDI tìm kiếm Tư vấn/Nhóm tư vấn cho Chương trình Quản trị tốt
Tìm Tư vấn cho Chương trình Quyền lao động
Tìm Tư vấn thiết kế sản phẩm truyền thông cho Chương trình Quyền lao động