en

Các tin khác

Tin tức liên quan đến hoạt động của tổ chức, tin tuyển dụng…

CDI tìm kiếm Tư vấn hoặc Nhóm tư vấn xây dựng tài liệu và tập huấn cho Quyền Lao động
CDI tìm kiếm Tư vấn thực hiện Infographic clip cho Quyền Lao động
CDI hiện đang tìm kiếm Tư vấn xây dựng và thực hiện Video clip
CDI tìm kiếm tư vấn tập huấn truyền thông cho Chương trình Quyền Lao động
CDI tìm kiếm Tư vấn cho Chương trình Quản trị tốt
CDI tìm kiếm tư vấn cho Chương trình Quản trị tốt
CDI tìm kiếm tư vấn xây dựng chương trình và hỗ trợ sự kiện
CDI tìm kiếm tư vấn truyền thông
CDI tìm kiếm Chuyên gia thực hiện khảo sát
CDI tìm kiếm Tư vấn/Nhóm tư vấn cho Chương trình Quản trị tốt