en

Các tin khác

Tin tức liên quan đến hoạt động của tổ chức, tin tuyển dụng…

CDI tìm kiếm đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020
Báo cáo thường niên năm 2019 của Mạng lưới Di cư khu vực Mekong
Hội thảo công bố chỉ số công khai ngân sách tỉnh (POBI) 2019
Lễ công bố Chỉ số công khai ngân sách (OBI) Việt Nam và Chỉ số công khai ngân sách Bộ, cơ quan Trung ương (MOBI) năm 2019
Giám sát đầu tư cộng đồng với công trình kênh mương thôn Lũng Vầy, xã Minh Sơn, tỉnh Hà Giang
CDI tìm kiếm chuyên gia Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn VietFarm
CDI tìm kiếm tư vấn xây dựng khuyến nghị cho nghị định Tổ chức đại diện người lao động
CDI tìm kiếm tư vấn phát triển cơ sở dữ liệu Điều kiện làm việc và Sức khỏe
CDI tiếp tục tìm kiếm đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính
CDI tìm kiếm đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính