en

Quyền lao động AP

Sổ tay: Kiến thức về pháp luật lao động
Sổ tay: Tìm hiểu về an sinh xã hội
Sổ tay: Sống khoẻ
Báo cáo: XHDS và trách nhiệm xã hội doanh nghiệp tại Việt Nam – Thu hẹp khoảng cách
Sổ tay: Bảo hiểm thất nghiệp – Bảo hiểm xã hội – Bảo hiểm y tế
Tờ rơi: Những điều cần biết về an toàn lao động, vệ sinh lao động
Thúc đẩy quyền và bảo trợ xã hội của lao động di cư tại các khu công nghiệp ở Hà Nội
Tờ rơi: Hệ thống đào tạo kỹ thuật số về trách nhiệm xã hội
Tờ rơi: Xã hội dân sự và trách nhiệm xã hội doanh nghiệp ở Việt Nam
Tờ rơi: Thúc đẩy và bảo vệ quyền của người lao động di cư tại các khu công nghiệp phía Bắc Việt Nam