en

Quyền lao động AP

Sổ tay: Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại dành cho người lao động tại cơ sở
Sáng kiễn hỗ trợ về an sinh – xã hội cho người lao động bị ảnh hưởng bởi Covid-19
Báo cáo “Sáng kiến hỗ trợ về an sinh xã hội cho người lao động bị ảnh hưởng bởi COVID-19”
Tài liệu hướng dẫn về an toàn vệ sinh lao động dành cho người lao động
Tài liệu hướng dẫn An toàn vệ sinh lao động dành cho công nhân điện tử
Thực thi các nguyên tắc hướng dẫn về Kinh doanh và Quyền con người
Ngân sách công dân – Những điều cần biết
Hỏi Đáp về một số vấn đề trong quan hệ lao động
BỘ THẺ INFOGRAPHIC VỀ LUẬT LAO ĐỘNG
Sổ tay: Tìm hiểu Pháp luật lao động và An sinh xã hội