en

Quyền lao động AP

Tài liệu hướng dẫn An toàn vệ sinh lao động dành cho công nhân điện tử
Thực thi các nguyên tắc hướng dẫn về Kinh doanh và Quyền con người
Hỏi Đáp về một số vấn đề trong quan hệ lao động
Flashcards on labor code
Sổ tay: Tìm hiểu Pháp luật lao động và An sinh xã hội
Sổ tay: Kỹ năng cần thiết trong công việc
Sổ tay: Kiến thức về pháp luật lao động
Sổ tay: Tìm hiểu về an sinh xã hội
Sổ tay: Sống khoẻ
Báo cáo: XHDS và trách nhiệm xã hội doanh nghiệp tại Việt Nam – Thu hẹp khoảng cách