en

Quản trị tốt AP

Báo cáo tóm tắt Chỉ số công khai ngân sách cấp tỉnh POBI 2019
Khuyến nghị Thúc đẩy công khai Ngân sách tại Việt Nam
Báo cáo OBI 2019
Báo cáo MOBI 2018
Báo cáo chỉ số công khai ngân sách tỉnh (POBI) 2018
Báo cáo Nông thôn mới 2018
Báo cáo POBI 2017
Sổ tay hướng dẫn xây dựng Báo cáo ngân sách nhà nước dành cho công dân
Báo cáo ngân sách nhà nước dành cho công dân năm 2017 xã Hải Bối
Báo cáo chỉ số công khai ngân sách (OBI) 2017 của Việt Nam