en

Ấn phẩm truyền thông

Báo cáo Chỉ số công khai ngân sách (OBI) 2015 của Việt Nam
Ngân sách Nhà nước của dân, do dân, vì dân
Sổ tay: Thương mại công bằng ở Việt Nam – Cẩm nang cho người SX nông nghiệp nhỏ
Sổ tay: Tìm hiểu Pháp luật lao động và An sinh xã hội
Sổ tay: Hỏi đáp về phòng chống mua bán người và di cư an toàn
Tờ rơi: Những điều cần biết để phòng chống nạn mua bán người
Sổ tay: Kỹ năng cần thiết trong công việc
Sổ tay: Kiến thức về pháp luật lao động
Sổ tay: Tìm hiểu về an sinh xã hội
Sổ tay: Sống khoẻ