en

Ấn phẩm truyền thông

Báo cáo Ngân sách nhà nước dành cho công dân 2018
Đóng góp ý kiến cho dự thảo Luật Quản lý nợ công (sửa đổi)
Báo cáo Chỉ số công khai ngân sách (OBI) 2015 của Việt Nam
Ngân sách Nhà nước của dân, do dân, vì dân
Sổ tay: Thương mại công bằng ở Việt Nam – Cẩm nang cho người SX nông nghiệp nhỏ
Sổ tay: Tìm hiểu Pháp luật lao động và An sinh xã hội
Sổ tay: Hỏi đáp về phòng chống mua bán người và di cư an toàn
Tờ rơi: Những điều cần biết để phòng chống nạn mua bán người
Sổ tay: Kỹ năng cần thiết trong công việc
Sổ tay: Kiến thức về pháp luật lao động