en

Ấn phẩm truyền thông

Báo cáo ngân sách nhà nước dành cho công dân năm 2017 xã Hải Bối
Báo cáo chỉ số công khai ngân sách (OBI) 2017 của Việt Nam
Báo cáo ngân sách nhà nước dành cho công dân năm 2018 xã Hải An
Báo cáo ngân sách nhà nước dành cho công dân năm 2018 xã Gio Việt
10 câu chuyện kết nối tạo đổi thay 2017
Tóm tắt báo cáo OBI Việt Nam 2017
Kết quả xếp hạng chỉ số POBI 2017
Báo cáo Ngân sách nhà nước dành cho công dân 2018
Đóng góp ý kiến cho dự thảo Luật Quản lý nợ công (sửa đổi)
Báo cáo Chỉ số công khai ngân sách (OBI) 2015 của Việt Nam