en

Ấn phẩm truyền thông

Tài liệu hướng dẫn An toàn vệ sinh lao động dành cho công nhân điện tử
Thực thi các nguyên tắc hướng dẫn về Kinh doanh và Quyền con người
Báo cáo tóm tắt Chỉ số công khai ngân sách cấp tỉnh POBI 2019
Khuyến nghị Thúc đẩy công khai Ngân sách tại Việt Nam
Báo cáo OBI 2019
Photobook Hình của người tàng hình
Báo cáo MOBI 2018
Hỏi Đáp về một số vấn đề trong quan hệ lao động
Báo cáo chỉ số công khai ngân sách tỉnh (POBI) 2018
Báo cáo Nông thôn mới 2018