en

Ấn phẩm truyền thông

Sổ tay: Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại dành cho người lao động tại cơ sở
BTAP gửi Quốc hội bản Khuyến nghị cho Dự thảo Dự toán Ngân sách Nhà nước năm 2022
Khuyến nghị thúc đẩy công khai ngân sách Bộ, cơ quan Trung ương tại Việt Nam
Sáng kiễn hỗ trợ về an sinh – xã hội cho người lao động bị ảnh hưởng bởi Covid-19
Báo cáo “Sáng kiến hỗ trợ về an sinh xã hội cho người lao động bị ảnh hưởng bởi COVID-19”
Tài liệu hướng dẫn về an toàn vệ sinh lao động dành cho người lao động
Bản tóm lược chính sách: “Phân bố và sử dụng Ngân Sách Nhà Nước trong thực hiện các chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2017-2020 và đề xuất cho giai đoạn 2021-2025”
Báo cáo đánh giá: “Hiệu quả phân bổ và sử dụng ngân sách trong thực hiện các chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển Kinh tế tập thể giai đoạn 2017-2020 – Trường hợp Hòa Bình và Quảng Trị”
Tài liệu hướng dẫn An toàn vệ sinh lao động dành cho công nhân điện tử
Thực thi các nguyên tắc hướng dẫn về Kinh doanh và Quyền con người