en

Ấn phẩm truyền thông

Sáng kiễn hỗ trợ về an sinh – xã hội cho người lao động bị ảnh hưởng bởi Covid-19
Báo cáo “Sáng kiến hỗ trợ về an sinh xã hội cho người lao động bị ảnh hưởng bởi COVID-19”
Tài liệu hướng dẫn về an toàn vệ sinh lao động dành cho người lao động
Bản tóm lược chính sách: “Phân bố và sử dụng Ngân Sách Nhà Nước trong thực hiện các chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2017-2020 và đề xuất cho giai đoạn 2021-2025”
Báo cáo đánh giá: “Hiệu quả phân bổ và sử dụng ngân sách trong thực hiện các chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển Kinh tế tập thể giai đoạn 2017-2020 – Trường hợp Hòa Bình và Quảng Trị”
Tài liệu hướng dẫn An toàn vệ sinh lao động dành cho công nhân điện tử
Thực thi các nguyên tắc hướng dẫn về Kinh doanh và Quyền con người
Báo cáo tóm tắt Chỉ số công khai ngân sách cấp tỉnh POBI 2019
Khuyến nghị Thúc đẩy công khai Ngân sách tại Việt Nam
Ngân sách công dân – Những điều cần biết