en

Ấn phẩm truyền thông

Photobook Hình của người tàng hình
Báo cáo MOBI 2018
Hỏi Đáp về một số vấn đề trong quan hệ lao động
Báo cáo chỉ số công khai ngân sách tỉnh (POBI) 2018
Báo cáo Nông thôn mới 2018
Sổ tay hướng dẫn xây dựng Báo cáo ngân sách nhà nước dành cho công dân
Báo cáo ngân sách nhà nước dành cho công dân năm 2017 xã Hải Bối
Báo cáo chỉ số công khai ngân sách (OBI) 2017 của Việt Nam
Báo cáo ngân sách nhà nước dành cho công dân năm 2018 xã Hải An
Báo cáo ngân sách nhà nước dành cho công dân năm 2018 xã Gio Việt