en
Báo cáo POBI 2017
15:08:18 09/08/2018

  Khảo sát Chỉ số công khai ngân sách tỉnh (POBIS) là khảo sát đầu tiên ở Việt Nam về mức độ công khai ngân sách tỉnh. Chỉ số công khai ngân sách (POBI) là công cụ giúp các tỉnh, thành phố có thể tham chiếu và đo đạc mức độ công khai, minh bạch trong quản lý NSNN và mức độ thực thi Luật NSNN năm 2015.  POBI giúp tăng niềm tin của người dân và các đối tác phát triển đối với quản lý ngân sách tại địa phương. POBI là cũng là công cụ giúp cho Việt Nam thực hiện ngày càng tốt hơn nỗ lực cải cách hành chính và tài khoá góp phần thực hiện cam kết với mục tiêu phát triển bền vững SDG 16 về minh bạch, giải trình có sự tham gia của người dân. Với POBI 2017 và những năm tiếp theo, chính quyền địa phương có thể theo dõi, đánh giá mức độ công khai minh bạch về ngân sách, nhằm nâng cao hiệu quả và hiệu lực quản trị địa phương.

POBI được coi là một sáng kiến quốc gia, được thực hiện độc lập bởi các tổ chức nghiên cứu, phi lợi nhuận. Khảo sát POBI 2017 được thực hiện chính bởi hai tổ chức thành viên Liên minh BTAP là Trung tâm Phát triển và Hội nhập (CDI) và Viện nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR) với sự hỗ trợ của tổ chức Oxfam, Bộ Ngoại giao Phần Lan, Liên minh châu Âu (EU) trong khuôn khổ dự án “Thúc đẩy công khai, minh bạch và sự tham gia của người dân vào quản lý ngân sách Nhà nước”.
Khảo sát POBI năm 2017 được thực hiện với toàn bộ 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương của Việt Nam. Bộ câu hỏi khảo sát POBI được thiết kế dựa trên các quy định của Luật NSNN năm 2015 và các quy định về công khai minh bạch hiện hành của Việt Nam. Phương pháp đánh giá POBI được xây dựng dựa vào tham khảo phương pháp khảo sát của Tổ chức Đối tác Ngân sách Quốc tế (IBP) và các chuẩn mực quốc tế trong lĩnh vực ngân sách (bao gồm các hướng dẫn của IMF, OECD, INTOSAI).

Xem chi tiết báo cáo tại đây.

Các tin liên quan