en
Báo cáo đánh giá: “Hiệu quả phân bổ và sử dụng ngân sách trong thực hiện các chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển Kinh tế tập thể giai đoạn 2017-2020 – Trường hợp Hòa Bình và Quảng Trị”
15:01:29 22/01/2021

Phát triển kinh tế tập thể (KTTT) với nòng cốt là hợp tác xã (HTX) là chủ trương nhất quán, xuyên suốt của Đảng và Nhà nước trong quá trình xây dựng đất nước xã hội chủ nghĩa. Nguồn vốn từ ngân sách Trung ương (NSTW) cho phát triển KTTT, HTX được Trung ương bố trí cho địa phương thông qua các chương trình mục tiêu và Quỹ hỗ trợ phát triển HTX.

Tại hai tỉnh Hòa Bình và Quảng Trị, mức độ huy động vốn ngân sách nhà nước cho phát triển KTTT, HTX cao hơn nhiều so với mức bình quân chung cả nước. Tuy nhiên, việc huy động vốn ngân sách nhà nước và triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển KTTT, HTX ở hai tỉnh Hòa Bình và Quảng Trị có một số hạn chế và bất cập.

Vì thế, Liên minh minh bạch ngân sách (BTAP) đã tổ chức thực hiện báo cáo đánh giá trong khuôn khổ dự án “Thúc đẩy công khai minh bạch và sự tham gia của người dân trong quản lý ngân sách nhà nước” do tổ chức Oxfam tại Việt Nam tài trợ, nhằm mục đích đánh giá thực trạng phân bổ và hiệu quả sử dụng ngân sách trong thực hiện các chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2017-2020 trường hợp hai tỉnh Hòa Bình và Quảng Trị, và đề xuất giải pháp phân bổ hợp lý và sử dụng hiệu quả NSNN để hỗ trợ phát triển KTTT, HTX giai đoạn 2021-2025.

Xem đầy đủ báo cáo đánh giá tại đây.

Các tin liên quan