en
Báo cáo chỉ số công khai ngân sách tỉnh (POBI) 2018
16:08:24 15/08/2019

Khảo sát chỉ số công khai ngân sách tỉnh (POBI) là khảo sát đầu tiên tại Việt Nam về mức độ công khai ngân sách tỉnh bắt đầu từ năm 2017 và năm 2018 tiếp tục được thực hiện.

POBI 2018 là khảo sát dựa trên bằng chứng về công khai các tài liệu ngân sách địa phương của 63 tỉnh, thành phố Việt Nam. Nguồn minh chứng là các tài liệu ngân sách tỉnh được công khai trên cổng thông tin điện tử của UBND, HĐND, Sở tài chính và Sở kế hoạch và đầu tư của tỉnh, thành phố.

Xem chi tiết báo cáo POBI 2018 tại đây

Các tin liên quan