en
Báo cáo chỉ số công khai ngân sách (OBI) 2017 của Việt Nam
16:06:05 12/06/2018

Trung tâm Phát triển và Hội nhập (CDI) là đầu mối thực hiện khảo sát chỉ số công khai ngân sách cấp quốc gia (OBI) tại Việt Nam năm 2012, 2015 và 2017. Đây là nghiên cứu duy nhất trên thế giới hiện nay đánh giá và so sánh về mức độ minh bạch của ngân sách, sự tham gia của công chúng trong quản lý ngân sách và hoạt động giám sát ngân sách của quốc gia. Kể từ năm 2006 đến nay, khảo sát công khai minh bạch ngân sách được thực hiện hai năm một lần, với 6 lần khảo sát tính đến OBI năm 2017. 

Khảo sát OBI 2017 có 115 quốc gia tham gia thực hiện đánh giá khảo sát, tăng 13 quốc gia so với OBI 2015. Khảo sát được thực hiện trong vòng 18 tháng (từ tháng 8/2015 và công bố kết quả vào tháng 1/2018).

Xem chi tiết báo cáo tại đây