en
Bản tóm lược chính sách: “Phân bố và sử dụng Ngân Sách Nhà Nước trong thực hiện các chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2017-2020 và đề xuất cho giai đoạn 2021-2025”
15:01:43 22/01/2021

Bản tóm lược thảo luận chính sách dựa trên kết quả của “Hội thảo Ngân sách Nhà nước hỗ trợ phát triển Kinh tế tập thể, Hợp tác xã – Khoảng cách giữa chính sách và thực tiễn triển khai” do Cục Kinh tế Hợp tác và Phát triển Nông thôn, Bộ NN&PTNT; Liên minh Minh bạch Ngân sách (BTAP) và Trung tâm Phát triển và Hội nhập (CDI) tổ chức tháng 10/2020 và “Báo cáo đánh giá hiệu quả phân bổ và sử dụng ngân sách trong thực hiện các chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển Kinh tế tập thể giai đoạn 2017-2020- trường hợp Hòa Bình và Quảng Trị” do BTAP thực hiện trong khuôn khổ dự án “Thúc đẩy công khai minh bạch, sự tham gia của người dân trong quản lý ngân sách nhà nước” do tổ chức Oxfam tại Việt Nam tài trợ.

Bản tóm tắt thảo luận chính sách tập trung phân tích và đánh giá thực trạng phân bổ và hiệu quả sử dụng ngân sách trong thực hiện các chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2017-2020 và đề xuất cho giai đoạn 2021-2025. Cụ thể tài liệu này cung cấp thông tin trả lời cho 03 câu hỏi sau:

1. Thực trạng cơ chế phân bổ NSNN trong thực hiện chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển KTTT, HTX hiện nay ra sao, xét trên các khía cạnh: công khai minh bạch, sự tham gia của người dân, tính công bằng?

2. Kết quả, hiệu quả sử dụng ngân NSNN trong thực hiện chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển KTTT, HTX như thế nào? Đâu là những tồn tại, hạn chế trong thực hiện chính sách phát triển KTTT, HTX giai đoạn 2016-2020?

3. Giải pháp, chính sách nào nhằm phân bổ hợp lý và sử dụng hiệu quả NSNN để hỗ trợ phát triển KTTT, HTX giai đoạn 2021-2025, góp phần thực hiện tốt Tiêu chí số 13 trong xây dựng nông thôn mới?

Xem đầy đủ bản tóm lược chính sách tại đây.

Các tin liên quan