en
Tìm kiếm một/nhóm cán bộ tư vấn xây dựng và thực hiện chương trình tập huấn về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp
14:05:28 28/05/2019

Với mục tiêu nâng cao ý thức của cộng đồng về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (CSR) trong lĩnh vực khai khoáng, trong khuôn khổ dự án “Thúc đẩy công khai, minh bạch và công bằng trong chia sẻ nguồn thu từ khai thác khoáng sản ở cấp địa phương tại tỉnh Hà Giang và tỉnh Quảng Trị” giai đoạn 2019 – 2020, CDI hiện đang tìm kiếm một/nhóm cán bộ tư vấn xây dựng và thực hiện chương trình tập
huấn. Yêu cầu đối với tư vấn và nội dung tập huấn có thể được xem tại đây
http://cdivietnam.org/wp-content/uploads/2019/05/CDI_TOR_Tu-van-tap-huan-CSR.pdf

Deadline nhận Hồ sơ trước ngày 07/06/2019 gửi tới cán bộ dự án, Võ An Phương, email phuong.voan@cdivietnam.org và Cc
thuong.nguyenquang@cdivietnam.org.